ဓါတ္ပံုုမ်ား အေျကာင္း

ျပပြဲတြင္ ျပသထားေသာ ဓါတ္ပံုုမ်ားမွာ Steel Brothers ကုုမၺဏီမွ ရိုုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပံုုမ်ားျဖစ္သည္။ ကိုုလိုုနီေခတ္ အတြင္း Steel Brothers ျဗိတိသ်ွကုုမၺဏီသည္ က်ြန္းသစ္လုုပ္ငန္းကိုု စတင္ျပီး တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္လုုပ္ကိုုင္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ေခတ္အတြင္း Steel Brothers ရန္ကုုန္ရုုံုုးခ်ဳပ္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာေျကာင့္ စာရြက္စာတန္းမ်ား မက်န္ရစ္ခဲ့ဘဲ ဓါတ္ပံုုမ်ားကိုု လန္ဒန္ရံုုးတြင္ ထားရစ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုုအခါတြင္ ထိုုဓါတ္ပံုုမ်ားကိုု London Metropolitan Archives (CLC/B/208/MS29564 ‘Photographs of teak extraction operations’) တြင္ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။

ဒုုတိယကမၻာစစ္အတြင္း စာရြက္စာတန္းမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ေသာေျကာင့္ ထိုုဓါတ္ပံုုမ်ားကိုု မည္သူကရိုုက္ခဲ့သည္၊ မည္သည့္ ရည္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ရိုုက္ခဲ့သည္ကိုု မသိရွိရေပ။ ဂ်ပန္ေခတ္မတိုုင္မီကတည္းက ျမန္မာႏိုုင္ငံေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဓါတ္ပံုုမ်ားကိုု ရိုုက္ကူးခဲ့သည္။

ကြ်န္း၊ဆင္ ႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႔ျခင္း

၁၉ ရာစုုေက်ာ္လြန္ျပီးေနာက္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းသိုု႔ ျမန္မာ့ကြ်န္းသစ္တင္ပိုု႔ျခင္းလုုပ္ငန္းသည္ ျကီးထြားလာပါသည္။ ျဗိတိသွ်ကိုုလိုုနီလက္ေအာက္တြင္ ကြ်န္းသစ္ လုုပ္ငန္း စတင္ထြန္းကားလာခဲ့ပါသည္။ ၁၈၅၉ တြင္ ကြ်န္းသစ္စုုစုုေပါင္း ၂၀၀၀၀ တန္ထိ ထုုပ္လုုပ္ခဲ့ျပီး ၁၉၀၀ အစပိုုင္းကာလ တြင္ ၂၀၀၀၀၀ တန္ထိေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉ ၂၀ ခုုႏွစ္တြင္ ကြ်န္းသစ္ထုုတ္လုုပ္မွဳသည္ တန္ငါးသိန္း နီးပါးထိ တိုုးျမင့္လာခဲ့ပါသည္။ ျဗိတသ်ွကုုမၺဏီျကီးမ်ားသည္ ျမန္မာ့သစ္လုုပ္ငန္းကိုု တစ္ေျဖးေျဖးျကီးစိုုးလာပါသည္။ ထိုုကုုမၺဏီျကီးမ်ားေျကာင့္ သစ္ေတာမ်ားစြာကိုု ပ်က္စီးေစျပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေျပာင္းလဲျခင္းကိုု အျကီးမားဆံုုး ထိခိုုက္ေစပါသည္။

သစ္ခုုတ္ျခင္း ႏွင့္ သစ္လံုုးသယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရးအတြက္ သစ္ကုုမၺဏီတိုု႔အတြက္ ဆင္မ်ားကိုု မရွိမျဖစ္လိုုအပ္ျပီး ျဗိတိသွ်ကိုုလိုုနီ ေခတ္အတြင္း ဆင္ပုုိင္ဆိုုင္မွဳမ်ား မ်ားသထက္မ်ားလာသည္။ ဂ်ပန္တိုု႔ မသိမ္းမွီကာလအတြင္း သစ္လုုပ္ငန္းတစ္ခုုတြင္ လုုပ္ငန္းသံုုးဆင္ ၅၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ ျကားသံုုးစြဲျကသည္ဟုု ခန္႔မွန္းျကသည္။ ဆင္အမ်ားဆံုုးကိုု သဘာဝေက်ာ့ကြင္းျဖင့္ ဖမ္းယူခဲ့ျကျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႔ျခင္းသည္ ျမန္မာ့ဆင္မ်ားကိုု အေပၚတြင္ အေတာ္ေလး ရိုုက္ခတ္ခဲ့ပါသည္။